Kvalitet


  Certifikat nr. 2001-SKM-AQ-1625 / 2007-SKM-AE-1243

 

Binar Olofström AB är sedan 1998 kvalitetscertiferade enligt ISO 9001. För oss på Binar innebär bra kvalitet att vi uppfyller kundernas förväntningar. Som kunskapsföretag inom industriautomation är vårt gemensamma mål att:

 

  • Alltid sträva efter att göra rätt från början och att ständigt vidareutveckla våra produkter och arbetsmetoder
  • Fokusera på våra kunders uppfattning om vår kvalitet och snabbt återföra dessa till organisationen för att uppfylla ställda krav och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet
  •  Alltid uppfylla de överenskommelser vi träffar och behandla våra kunder, leverantörer och varandra med respekt

 

 

 

Miljö

 

 Certifikat nr. 2001-SKM-AQ-1625 / 2007-SKM-AE-1243

 

Binar Olofström AB är sedan 2007 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är ett kunskapsföretag inom industriautomation och skall i vår verksamhet värna om miljön. Vi strävar efter att minimera egen och kunders miljöpåverkan och våra miljökrav består av:

 

 

Miljöpolicy

 

  • Att ledningen är aktivt intresserade av miljöfrågor
  • Att via intresserad och miljöutbildad personal arbeta för att våra produkter och tjänster skall vara skonsamma mot miljön och förebygga förorening
  • Att via ständiga förbättringar arbeta för minskad miljöpåverkan
  • Att följa gällande miljölagstiftning och i de fall föreskrifter saknas tillämpa försiktighetsprincipen och ta hänsyn till andra krav
  • Att i vårt samarbete med leverantörer och kunder verka för bästa miljöalternativ

 

 

Våra betydande miljöaspekter och miljömål

 

  • Att minska bensin- och dieselförbrukning vid transporter
  • Att öka miljömedvetandet hos personalen

 

 

Miljökrav

 

Leverantörer ska leverera gods och tjänster i enlighet med Binars miljöpolicy, miljöaspekter, miljömål samt våra kunders miljökrav. 

 

Leverantören svarar dessutom för att leveranserna motsvarar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier (REACH-förordningen). Leverantören svarar för att ämnen som ingår i levererade produkter, såvida det krävs enligt REACH-förordningen, är förregistrerade, resp. har registrerats efter övergångsperioder, och att BINAR kan ställa säkerhetsdatablad till förfogande i enlighet med art. 31 i REACH-förordningen, resp. kan lämna information i enlighet med art. 32 i REACH-förordningen. Skulle leverantören leverera produkter som avses i art. 33 i REACH-förordningen, ansvarar denne för sin förpliktelse att överlämna information om ämnen i produkten enligt art. 33 i REACH-förordningen.

 

 

Binar Elektronik tar emot uttjänta produkter enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

 

 
 

Binar | Olofström

© 2021 Binar Olofström AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT